top of page

Reglement

REGLEMENT 

SOCIETA “DANTE ALIGHIERI” COMITATO DI MAASTRICHT,

Hierna genoemd “de vereniging”, zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 20 februari 2019.

 

 

Lidmaatschap

 

Artikel 1 Aanmelding

Aanmelden voor het lidmaatschap kan worden gedaan door het invullen en versturen van het daarvoor op de website van de vereniging beschikbare inschrijfformulier, of door de gegevens zoals op dat inschrijfformulier gevraagd schriftelijk of per e-mail te zenden aan het bestuur van de vereniging.

 

Artikel 2 Leden

2.1 De vereniging kent ere leden, algemene leden en jongeren leden.

2.2 Ereleden zijn zij die -op voorstel van het bestuur- op een ledenvergadering met

      meerderheid van stemmen als zodanig zijn benoemd.

2.3 Jongerenleden zijn alle leden met een leeftijd tot en met 25 jaar.

 

Artikel 3 Contributie

3.1 De jaarlijkse contributie wordt -op voorstel van het bestuur- vastgesteld door de 

      ledenvergadering.

3.2 Contributie is verschuldigd door alle leden, met uitzondering van ere leden.

3.3 De contributie voor jongerenleden bedraagt 50% van de contributie van algemene leden.

3.4 De contributie geldt telkens voor een kalenderjaar of een deel van een kalenderjaar.

3.5 Voor personen die na 1 juli van een jaar voor het eerst lid worden geldt dat over de

      resterende periode van het kalenderjaar geen contributie verschuldigd is. 

 

Artikel 4 Betaling van de contributie

4.1 De jaarlijkse contributie dient uiterlijk 31 maart van het betreffende kalenderjaar door de 

      vereniging te zijn ontvangen. 

4.2 Bij niet tijdig betalen van de contributie kan het bestuur het lid, na deze per brief of per 

      e-mail aan de betalingsplicht te hebben herinnerd het recht ontzeggen aan de activiteiten

      en bijeenkomsten van de vereniging deel te nemen. Van dat laatste wordt het lid door het

      bestuur per brief of per e-mail in kennis gesteld. 

 

Artikel 5 Opzegging

5.1 Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail aan het bestuur van de

     vereniging plaats te vinden. Restitutie van contributie na opzegging vindt niet plaats. 

5.2 Bij opzegging van het lidmaatschap voor 1 december van enig jaar is geen contributie

      meer verschuldigd over het daar op volgende jaar. 

 

Meerdaagse cursussen

 

Artikel 6 Cursussen

6.1 Deelname aan door de vereniging georganiseerde cursussen staat uitsluitend open voor

      leden van de vereniging.

6.2 Aanmelding voor een cursus kan worden gedaan door het invullen en versturen van het op 

     de website van de vereniging beschikbare inschrijfformulier, of door de gegevens zoals op

      dat inschrijfformulier gevraagd, schriftelijk of per e-mail te zenden aan het bestuur van de

      vereniging. 

6.3 Het bestuur maakt bij het aanbieden van een cursus bekend wat het minimum aantal

      deelnemers is om de cursus doorgang te doen vinden en welk studiemateriaal de cursist

      nodig heeft om de cursus te volgen.

6.4 Het bestuur maakt bij het aanbieden van een cursus bekend tot welke datum voor een

      cursus kan worden ingeschreven.

6.5 Direct na de datum waarop de inschrijftermijn eindigt besluit het bestuur over het al dan

      niet doorgaan van een cursus en worden degenen die voor de cursus hebben ingeschreven

      daarover door het bestuur geïnformeerd en indien van toepassing onder vermelding van de

      locatie waar de cursus zal worden gegeven.

 

Artikel 7 Cursusgeld

7.1 De hoogte van het cursusgeld wordt vastgesteld door het bestuur van de vereniging.

7.2 Het cursusgeld is verschuldigd direct na inschrijving. 

7.3 Indien een cursist het cursusgeld niet binnen 6 weken nadat de cursus is gestart heeft

      voldaan, kan het bestuur de cursist verdere deelname aan de cursus ontzeggen. Daarvan

      wordt de cursist door het bestuur per brief of per e-mail in kennis gesteld.

 

Artikel 8 Annulering door cursist

8.1 Annulering van deelname aan een cursus kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan het

      bestuur plaats vinden.

8.2 Indien een cursist besluit om de aanmelding voor een cursus te annuleren voordat het

      bericht, zoals beschreven in artikel 6.5, is verzonden is geen cursusgeld verschuldigd en

      vindt restitutie plaats van het eventueel al betaalde bedrag.

8.3 Indien een cursist besluit om de aanmelding voor een cursus te annuleren nadat het

      bericht, zoals beschreven in artikel 6.5, is verzonden, of deelname aan een cursus

      tussentijds beëindigd, blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.

8.4 Het bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten (een deel van) het cursusgeld kwijt te

      schelden.

 

Artikel 9 Annulering door het bestuur

9.1 Het bestuur kan een cursus te allen tijde annuleren en informeert de betreffende cursisten

      daar over zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail.

9.2 Is de geannuleerde cursus nog niet gestart dan wordt het eventueel al betaalde cursusgeld

      terug betaald. Is de cursus al wel gestart dan vindt terugbetaling van cursusgeld plaats naar

      evenredigheid van het aantal vervallen cursusdelen.

9.3 Cursisten hebben geen recht op andere schadevergoeding wegens het annuleren van een

      cursus. 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De vereniging en het bestuur aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg

        van het annuleren of gedeeltelijk annuleren van een cursus, of voor de resultaten van de

        cursus. 

 

Culturele activiteiten (waaronder ééndaagse cursussen) 

 

Artikel 11 culturele activiteiten

11.1 Deelname aan door de vereniging georganiseerde culturele activiteiten staat alleen open

        voor: leden van de vereniging, voor door leden geïntroduceerde personen en voor door

        het bestuur uitgenodigde personen.

11.2 Het bestuur kan een introducée zonder opgave van redenen weigeren.

 

Artikel 12 Bijdrage voor deelname aan een activiteit.

12.1 Afhankelijk van de aard van de activiteit stelt het bestuur de bijdrage van de leden, de 

        introducees en de genodigden vast. 

12.2 Indien voor een activiteit door het bestuur aanmelding vooraf verplicht is gesteld dient de

        bijdrage van vooraf gemelde introducees door het introducerende lid aan de vereniging te

        worden betaald. 

12.3 In andere gevallen dient de bijdrage van een introducee voor aanvang van de activiteit

        contant te worden betaald.

 

Artikel 13 Annulering door een lid of introducee.

13.1 Annulering van deelname aan een activiteit zoals beschreven in artikel 12.2 kan

        uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan het bestuur plaats vinden.

13.2 Bij annulering van deelname aan een culturele activiteit is de bijdrage niet verschuldigd

        indien annulering plaats vindt ten minste 7 dagen voor de datum van de activiteit.

13.3 Het bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten de bijdrage kwijt te schelden.

 

Artikel 14 Annulering door het bestuur

14.1 Het bestuur kan een activiteit te allen tijde annuleren en informeert de aangemelde

        deelnemers daar over zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail.

14.2 Al betaalde bijdragen voor een geannuleerde activiteit worden terug betaald.

14.3 Deelnemers hebben geen recht op andere schadevergoeding wegens het annuleren van

        een culturele activiteit.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

De vereniging en het bestuur aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het annuleren van een activiteit. 

 

Het bestuur

 

Artikel 16 Samenstelling van het bestuur

16.1 Ingevolge de statuten bestaat het bestuur uit tenminste drie personen die door de

        ledenvergadering uit de leden worden gekozen, met dien verstande dat de leden- 

        vergadering de voorzitter ook van buiten de leden kan benoemen. 

16.2 De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst

        uit haar midden een secretaris en een penningmeester aan.

16.3 Het staat het bestuur vrij om tussentijds te voorzien in vacatures in het bestuur en om het

        bestuur tussentijds met één of meer leden uit te breiden. Van een tussentijdse toetreding

        van leden tot het bestuur wordt binnen 2 maanden aan de leden kennis gegeven. De

        definitieve benoeming van deze bestuursleden wordt in de eerstvolgende algemene

        ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.   

16.4 Bij enkele kandidaatstelling of bij periodiek aftreden van bestuursleden, waarbij geen

        andere kandidaten zijn gesteld, kunnen deze kandidaten als gekozen respectievelijk de

        aftredende als herkozen worden verklaard.

16.5 Bestuursleden worden niet bezoldigd. Zij mogen de door hen ten behoeve van de

        vereniging gemaakte reële kosten in rekening brengen. Het staat het bestuur vrij om voor

        kleine uitgaven, en voor de kosten verbonden aan deelname en organiseren van

        bestuursvergaderingen -waaronder reiskosten- een vaste vergoeding per jaar per

        bestuurslid te verlenen. 

16.6 Alle bestuursleden zijn, ook na hun aftreden, geheimhouding verschuldigd met

        betrekking tot de persoonsgegevens die de vereniging heeft geregistreerd.

16.7 Aftredende bestuursleden zijn gehouden alle persoonsgegevens van leden van de

        vereniging waarover zij beschikken, hoe ook vastgelegd, bij het einde van hun

        lidmaatschap van het bestuur over te dragen aan de dan in functie zijnde secretaris,

        zonder dar zelf bestanden van te behouden.

 

Artikel 17 De voorzitter

17.1 De voorzitter is belast met de algehele leiding van de vereniging en leidt voor zover

        mogelijk alle vergaderingen en bijeenkomsten.

17.2 De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging naar buiten, tenzij daarvoor in bijzondere

        gevallen een ander bestuurslid wordt aangewezen.

17.3 De voorzitter tekent met de secretaris alle stukken waardoor de vereniging als zodanig

        wordt gebonden. 

 

Artikel 18 De secretaris

18.1 De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging, het opstellen van

        agenda’s en notulen, het verzenden van de uitnodigingen voor vergaderingen en culturele

        activiteiten en alle andere tot het secretariaat behorende taken. 

18.2 De secretaris behandelt de aan- en afmeldingen voor het lidmaatschap, cursussen en

        culturele activiteiten en het muteren van de ledenadministratie. Deze taken kunnen in

        overleg binnen het bestuur worden overgedragen aan een van de andere bestuursleden.

18.3 De secretaris tekent met de voorzitter alle stukken waardoor de vereniging als zodanig

        wordt gebonden. 

18.4 Alle ingekomen en uitgegane stukken worden door de secretaris in de eerstvolgende

        bestuursvergadering ingebracht.

18.5 Op de jaarvergadering brengt de secretaris verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar.

 

Artikel 19 De penningmeester

19.1 De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en houdt nauwkeurig en

        overzichtelijk de uitgaven en inkomsten van de vereniging bij. 

19.2 De penningmeester zorgt voor inning van de contributie, cursusgelden en bijdragen aan

        activiteiten.

19.3 De penningmeester houdt geen contant geldt aan en doet betalingen uitsluitend vanuit de

        bankrekening(en) van de vereniging. Niet voor de lopende zaken benodigd geld wordt

        gestort op een (spaar-)depositorekening op naam van de vereniging.

19.4 Op de bestuursvergadering brengt de penningmeester verslag uit van tussentijdse

        bijzondere mutaties in de rekeningen van de vereniging.

19.5 Op de jaarvergadering legt de penningmeester tegenover de leden rekening en

        verantwoording af over het beheer van de financiële middelen van de vereniging over het 

        afgelopen verenigingsjaar en dient ter goedkeuring door de ledenvergadering een

        begroting in voor het daarop volgende verenigingsjaar.

 

20 De kascontrolecommissie. 

20.1 De financiële administratie wordt voorafgaand aan de jaarvergadering onderzocht door

        een commissie die over haar onderzoek in de jaarvergadering verslag uitbrengt aan de

        leden. 

20.2 Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar

        gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en

        de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging

        beschikbaar te stellen.

20.3 De commissie bestaat uit 2 leden van de vereniging, niet zijnde leden van het bestuur, die

        in de jaarvergadering, of een andere ledenvergadering, worden gekozen. Elk jaar treedt

        ten minste één van de leden van de commissie af, die dat jaar niet herkiesbaar is. In

        bijzondere gevallen kan de algemene ledenvergadering besluitend een zittend lid voor

        een tweede maal te herkiezen.

 

Vergaderingen

 

Artikel 21 Bestuursvergaderingen

21.1 De voorzitter bepaalt dag, tijdstip en plaats van de vergadering in overleg met de andere

        leden van het bestuur.

21.2 Geldige besluiten kunnen op een bestuursvergadering slechts worden genomen als

        ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. 

21.3 Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Ziet de vergadering af van een

        stemming dan wordt het besluit geacht met algemene stemmen te zijn aangenomen

 

Artikel 22 Ledenvergaderingen

22.1 Ten minste een maal per jaar roept het bestuur een ledenvergadering (de jaarvergadering)

        bijeen waarin het bestuur verantwoording aflegt over het door haar gevoerde beleid en de

        plannen en de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar ter goedkeuring aan de leden

        voorlegt.

22.2 Andere ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeen geroepen als daarvoor

        aanleiding bestaat, zo mogelijk wordt een dergelijke vergadering gecombineerd met een

        activiteit van de vereniging die open staat voor elk lid.

22.3 Het bestuur bepaalt dag, tijdstip en plaats van de ledenvergadering en stelt de leden

        daarvan schriftelijk of per e-mail, tenminste 10 dagen te voren in kennis.

22.4 Ieder lid van de vereniging heeft het recht voorstellen te doen om een onderwerp aan de

        agenda van een ledenvergadering toe te voegen. Dergelijke voorstellen dienen ten minste

        7 dagen voor de dag van de ledenvergadering in het bezit van de secretaris te zijn.

22.5 Geldige besluiten kunnen op een ledenvergadering slechts worden genomen als naast de

        bestuursleden ten minste 10 leden aanwezig zijn. 

22.6 Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Ziet de vergadering af van een

        stemming dan wordt het besluit geacht met algemene stemmen te zijn aangenomen.

22.7 De in een ledenvergadering verworpen voorstellen kunnen in het zelfde verenigingsjaar

        niet nogmaals in behandeling komen tenzij hiertoe naar de mening van het bestuur een

        dringende reden aanwezig is.

22.8 Bij het houden van een schriftelijke stemming wijst de voorzitter twee stemopnemers aan

       die samen de stemmen tellen en de uitslag van de stemming aan de vergadering bekend

       maken.

.

Artikel 23 Betalingen

23.1 Het bestuur kan het verplicht stellen dat de betaling van contributie, cursusgeld of

        bijdrage aan culturele activiteiten geschiedt door middel van automatische incasso,

        waar voor aan de leden bij het aangaan van het lidmaatschap machtiging wordt gevraagd. 23.2 In die gevallen gaat de verantwoordelijkheid van het lid voor de tijdige betaling eerst in,

        direct nadat de penningmeester het lid er opmerkzaam op heeft gemaakt dat de

        automatische incasso niet mogelijk was. 

 

Artikel 24 Slotbepalingen

24.1 Wijziging van dit reglement geschiedt door de ledenvergadering op voorstel van het

        bestuur.

24.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of als twijfel bestaat over de toepassing

        van enig artikel van dit reglement beslist het bestuur. 

bottom of page