top of page

Privacy - Reglement

Privacy Reglement Dante Alighieri – Maastricht (mei 2018) 

 

1 Inleiding

Dante Alighieri - Maastricht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Reglement informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig  met  persoonsgegevens om. Dante Alighieri - Maastricht houdt zich daarbij in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

2 Registratie en verwerking van persoonsgegevens

De in acht genomen zorgvuldigheid brengt met zich mee dat:

 • Wij persoonsgegevens registreren en gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.  Deze doelen en de geregistreerde persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement; 

 • Onze registratie van persoonsgegevens zich beperkt tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt; 

 • Wij onze leden en cursisten toestemming vragen om de door hen verstrekte persoonsgegevens te registreren en te gebruiken; 

 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen; 

 • Wij geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen, tenzij wij daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn, of als  dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens  zijn verstrekt. In dergelijke gevallen verstrekken wij persoonsgegevens alleen als met de betreffende partij een verwerkingsovereenkomst omtrent de beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens is aangegaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de website host wiens e-mail functie wij gebruiken voor het uitwisselen van berichten met onze leden en cursisten; 

 • Wij gebruiken op onze website cookies. Bij gebruik van de website geeft de gebruiker toestemming voor het gebruik van cookies.

 

3 Doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld 

Persoonsgegevens van leden en cursisten worden door Dante Alighieri - Maastricht geregistreerd en verwerkt ten behoeve van de volgende doelen: 

 • Het informeren van de leden over de door de vereniging georganiseerde cursussen en activiteiten en over andere initiatieven -ook die van derden- die aansluiten bij de doelstelling van de vereniging.

 • Het voeren van een leden- en een financiële administratie

 

4 De persoonsgegevens die wij registreren

Voor de bovenstaande doelen kan Dante Alighieri - Maastricht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Aanspreektitel;

 • Naam en voornaam; 

 • Adres; 

 • Postcode en woonplaats; 

 • Telefoonnummers; 

 • E-mailadres; 

 • Geboortedatum; 

 • Bankrekeningnummer.

 

5 Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Dante Alighieri – Maastricht geregistreerd en gebruikt gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna -alleen in de financiële administratie- voor maximaal 7 jaar. 

 

6 Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door ons geregistreerde persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder; 

 • De bestuursleden van Dante Alighieri – Maastricht die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 

 • Wij testen en evalueren onze maatregelen periodiek; 

 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

7 Rechten betreffende uw gegevens 

 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u geregistreerd  hebben.  

 • Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 • U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of- in opdracht van u- direct aan een andere partij.

 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

8 Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 

9 Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Reglement vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!  Voor actuele contactgegevens verwijzen wij u naar onze website. 

bottom of page